İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yakuplu İlkokulu-Ortaokulu Kantin İşletme (Kiralama) İşi İhale İlanı

Yakuplu İlkokulu-Ortaokulu  Kantin İşletme (Kiralama) İşi İhale İlanı yayınlanmıştır.
Yakuplu İlkokulu-Ortaokulu  Kantin İşletme (Kiralama) İşi İhale İlanı

BEYLİKDÜZÜ  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

YAKUPLU İLKOKULU-ORTAOKULU

KANTİN İŞLETME (KİRALAMA) İŞİ İHALE İLANI

 

            Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Beylikdüzü ilçesi Yakuplu İlkokulu-Ortaokulu  kantini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 g maddeleri gereğince pazarlık usulü hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile işletmeye (kiraya) verilecektir.

 

İHALENİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

1-İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

   a) İş sahibi İdarenin:

 

 

Adı

:

Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Adresi

:

Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet mah.Atatürk Bulvarı No:6

                    Beylikdüzü/İstanbul

 

Telefon numarası

:

0212 876 98 74

 

Faks numarası

:

0212 875 35 32

 

Elektronik posta adresi

:

beylikduzu34@meb.gov.tr

 

İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı

:

B.İsmail AKYILDIZ, Şube Müdürü

 

  b). İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

2-İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu işin:

a)

Adı

:

Yakuplu İlkokulu-Ortaokulu Kantin İşletme (Kiralama) İşi

b)

Kantin Yeri ve M2’si varsa pafta,ada ve parsel numarası

:

Okulun bahçesinde 50 m²’lik kantin binası,       45 m²’lik ön alan

c)

İhale edilecek kantinin mevcut durumu

:

Okulun bahçesinde 50 m²’lik kantin binası,       45 m²’lik ön alan

d)

İhale edilecek Okulun Adresi

:

Yakuplu mah.Osmangazi cad. 80.sok. No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL

e)

Telefonu

:

0 212 875 10 02

f)

İhale edilecek okulun öğrenci sayısı ve Öğrenim Durumu

:

İkili Eğitim İlkokul 1020 Ortaokul 1000  Toplam:2020 Öğrenci

g)

Tespit edilen Muhammen Bedel (Bir aylık tahmini işletme bedeli.)

:

5.500.TL(BeşbinbeşyüzTürkLirası)

h)

 Varsa tespit edilen Demirbaş Bedeli

:

38.560.-TL (OtuzsekizbinbeşyüzaltmışTL)

ı)

 Geçici Teminat Bedeli

:

14.025.-TL(OndörtbinyirmibeşTürkLirası)

i)

 

 

 

Diğer Teminatlar

:

İhaleyi alan kişiden % 6 Kesin Teminat alınır.

 

 

 

 

Müstecir 5 aylık kirayı sözleşme imzaladıktan sonra peşin yatıracaktır.

 

Yüklenicinin değişmesiyle, önceki müstecir tarafından okul kantinine yapılan sabit tesis masraflarını kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak Okul, birlik ve ilgili meslek odası temsilcisinin gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir.

 

 

3-İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a)

İhale usulü

:

Pazarlık usulü (2886 S.K.- 35d ve 51g)

b)

İhalenin yapılacağı adres

:

Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet mah.Atatürk Bulvarı No:6

                                   Beylikdüzü/İstanbul

 

 

 

 

İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

 

1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak

isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a)

İhale dokümanının görülebileceği yer

:

Beylikdüzü  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

b)

İhale dokümanının satın alınabileceği yer

:

Beylikdüzü  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

c)

İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil)

:

KDV Dahil 100.00 (Yüz) TL dir. İhale dokümanını satın almak isteyenler bedelini T.C.Ziraat Bankası Beylikdüzü Şubesi TR110001001945508491415010 nolu Ibana yatıracaklardır. Bankadan alacakları dekontla Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden şartnameyi temin edeceklerdir.

 

2. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, kabul etmiş sayılır.

 

İhaleye İlişkin Belgelerin Verileceği Yer, Son Başvuru Tarih ve Saati, İhale Tarihi ve Saati 1. İhaleye İlişkin Belgelerin verileceği yer son başvuru tarih ve saati, İhale Tarihi ve Saati :

a)

İhaleye İlişkin  Belgelerin verileceği yer

:

Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

b)

Son başvuru tarih ve saati

:

27/08/2018   -  17.00

 c)

İhale Tarihi ve Saati

:

28/08/2018   -  10.00

 

2. İstekliler İhaleye ilişkin belgeleri, son başvuru tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat elden teslim edeceklerdir. Son başvuru saatine kadar idareye teslim edilmeyen İhaleye ilişkin belgeler değerlendirmeye alınmaz.

 

3. İdareye verilen veya ulaşan ihale belgeleri, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 

4. İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa, ihale tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.

 

5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

 

6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

 

                     İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

1-      T.C.  Vatandaşı olmak,

2-      İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilen ihaleye katılamayacak durumda olmamak ve   8. maddede sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunmamış olmak,

3-      Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak (Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesinde sayılan suçlardan hüküm giymemiş olmak)

4-      Başka bir kantin işletiyor olmamak,

5-      İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığını yapmamak,

6-      İhaleye bizzat istekli kendisi katılacaktır.(Vekalet ile ihaleye girilemez)

7-      Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ile daha önce sözleşme şartlarına uymayan ve sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheden şahıslar ihaleye katılamazlar.

8-      Sağlık yönünden sakıncalı olmamak.

9-      Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20/4 maddesi gereğince, kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (Mesleki Yeterlilik Belgesi)

10-  İhaleden men yasağı bulunmamak,

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN KOMİSYONA SUNULMASI GEREKLİ BELGELER

  

     İsteklilerin, aşağıda istenilen belgeleri 1 zarfa asıl ve fotokopi olarak 2 dosya halinde, zarfın üzerine istekli adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve ihale konusu işin adını açıkça yazarak, zarfın yapıştırılan yerini (istekli tarafından) imzalayarak  sunmaları zorunludur.

     

a) İkametgah İlmuhaberi (6 aydan eski tarihli olmamak)  

b) Nüfus Cüzdan Sureti (6 aydan eski tarihli olmamak) veya Nüfus Cüzdanının aslı, ya da onaylı fotokopisi.

c) Sabıka Kaydı  (6 aydan eski tarihli olmamak)

d) Sağlık Raporu (6 aydan eski tarihli olmamak.)

e) Mesleki Yeterlilik Belgesi. (Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20/4 maddesi gereğince, kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.)

f) Başka bir kantin işletmediğine dair belge. (İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesini, ihale yapılan İlin dışından almış olan istekliler için ayrıca ihale yapılan ilin dışında da her hangi bir kantin işletmediğine dair beyan ve taahhütname istenecektir.)

g) İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair belge.(İlgili Okul Müdürlüğünden alınacaktır.)

h)Geçici Teminat Belgesi. İstekliler Müdürlüğümüzün T.C.Ziraat Bankası Beylikdüzü Şubesi TR110001001945508491415010 nolu ıbanına, ihale konusu işe ait tespit edilen Muhammen Bedel üzerinden 8,5 aylık kira bedelinin % 30’u oranında geçici teminat yatıracaklardır. Bu miktardan az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Geçici Teminat istenilen miktardan fazla olabilir. Geçici teminat dekontlarının ihale başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için, ait olduğu ihalenin adı açıkça yazılmış olacaktır.)

ı)İhale dokümanının satın alındığına dair banka dekontu. (İhalenin adı dekontta açık olarak belirtilecektir.)

i) İhaleden men yasağı olmadığına dair belge. (İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır.) (Mesleki Yeterlilik Belgesini, ihale yapılan İlin dışından almış olan istekliler için ayrıca  ihaleden men yasağı olmadığına dair beyan ve taahhüt formu istenecektir.)

j) Vergi borcu olmadığına dair yazı. (son 3 ay içerisinde alınmış olan)

k) SSK borcu olmadığına dair yazı.(son 3 ay içerisinde alınmış olan)

 

İstekliler, yukarıda istenilen belgeleri, şartnamede belirtilen usullere uygun olarak kapalı zarf içerisinde ve süresi dahilinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni  Fatma İNCİMEK’e elden teslim edeceklerdir.

 

 

 

 

                                                             Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No 6 Beylikdüzü / İSTANBUL Bizimkent İlkokulu Yanı - 212 875 27 25

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.